آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری ... مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 1 – قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، بین وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق الوکاله در صورتی که قرارداد در بین نباشد در مورد محکوم علیه، مایلات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از تعرفه وکالتی باشد . در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده 2 – اگر به موجب قرارداد فی مابین مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع 5 درصد 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود. لیکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید، عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه عند اللزوم اعلام جرم نمایند.

تبصره - در مورد وکلا و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود، کسر نخواهد شد.

ماده 3 – در دعاوی مالی، میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 000/150 ريال و 10 درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/300 ريال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد:

الف) تا مبلغ یکصد میلیون ريال، 6 درصد از بهای خواسته و حداکثر 000/000/6ريال، ب) نسبت به مازاد یکصد میلیون ريال تا یک میلیارد ريال 4 درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/24 ريال، ج)نسبت به مازاد یک میلیارد تا پنج میلیارد ريال، 3 درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ريال، د) نسبت به مازاد پنج میلیارد ريال، 2 درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ريال،

تبصره – درجه تحصیلی، سنوات خدمت و حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بند های بالا افزایش نمی یابد:

1- وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا 5 درصد مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا 10 درصد مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود، 2- به ازای هر سال سنوات قضایی، وکالت و عضویت هیأت علمی به ازای هر سال 1 درصد مبلغ پایه و حداکثر تا 30 سال سابقه و 20 درصد پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود، 3- وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا 10 درصد مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهر های بزرگ تا 5 درصد مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

ماده 4 – شصت درصد حق الوکاله مقرر در بند های الف – ب – ج – و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلیق می گردد. حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد.

ماده 5 – الف - حق الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بند های الف، ب، ج و د ماده 3 مقرر است ولی حق الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث ، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب - حق الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بند های الف و ب ماده 3 است لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی گیرد.

ج - حق الوکاله وکیل در دادسرا ها، نظیر دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند، علاوه بر مبلغ مذکور، حق الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین نامه به وی تعلق می گیرد.

ماده 6 – در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود، حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف – برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی، ربع حق الوکاله مرحله نخستین؛

ب - برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی، نصف حق الوکاله مرحله نخستین؛

ج - برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ، ربع مرحله تجدیدنظر؛

د - برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی ، نصف مرحله تجدیدنظر؛

ه – برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی به علت اعتبار امر مختومه تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است؛

و – برای سایر قرار هایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق الوکاله، نصف حق الوکاله آن مرحله می باشد و در صورتی که این نوع قرار ها فسخ یا نقص شود حق الوکاله ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقص تعلق نخواهد گرفت؛

ماده 7 - حق الوکاله رسیدگی بعد از نقص، نصف رسیدگی قبل از نقص است.

ماده 8 – در دعاوی غیر مالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق الوکاله و خسارت مورد مطالبه از طرف محکوم له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان، متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد. حق الوکاله:

الف – در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 000/300 ريال و حداکثر 000/000/4 ريال.

ب – در دعاوی کیفری :

1- در دعوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو و حبس کمتر از 10 سال، حداکثر مبلغ 000/000/5 ريال

تبصره – چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد، یک حق الوکاله تعلق می گیرد. در جرائم متعدد که موضوع بند یک نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضایی اتخاذ شده باشد، برای هر عنوان 000/500 ريال و حداکثر برای 3 عنوان مبلغ 000/500/1 ريال به حق الوکاله اضافه می شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.

2- در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس 10 سال و بیشتر، حداکثر مبلغ 000/000/10ريال

تبصره – اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق الوکاله نمی باشد. در جرائم متعدد این بند که بعد از رسیدگی قضایی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزایی مبلغ 000/000/1ريال و حداکثر 000/000/3ريال به حق الوکاله وکیل اضافه می شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی گیرد.

ج – در سایر دعاوی غیر مالی حداقل حق الوکاله 000/300ريال و حداکثر 000/000/4ريال تعیین می شود.

تبصره – افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت  این شرط که از حداکثر مقرر در بند های فوق افزوده نشود، به شرح تبصره ماده 3 تعیین می شود. همچنین مفاد مواد 4 تا 7 این تعرفه در خصوص دعاوی غیر مالی نیز اعمال می شود.

ماده 9 - حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت های مندرج در قانون کار و غیره) طبق این آیین نامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستین و 40 درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد.

ماده 10 - حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می گردد و منجر به صدور رأی دادگاه می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه و خارج از دادگاه به صلح ختم می شود، به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است.

ماده 11 -  در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و جهتی از جهات قانونی دیگر، اگر کار وکیل تمام شده و یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد، تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب موضوع به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

ماده 12 – در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می شود. حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.

ماده 13 – میزان حق الوکاله امور اجرایی در دادگاه ها و شعب اجرای ثبت حداکثر 2 درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از 000/000/5 ريال تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه ها تعیین میزان حق الوکاله به نظر دادگاه صلاحیت دار است.

ماده 14 – چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاور حقوقی و مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بند های ذیل از حق الزحمه متناسب برخوردار می شود:

الف – تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ 000/200ريال

ب – تنظیم لایحه تا 5 صفحه به ازای هر صفحه 000/200ريال و بیشتر از 5 صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه 000/10ريال و حداکثر تا 000/300ريال

ج - حق المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر 000/50ريال

د – حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ 000/150ريال

ماده 15 – وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات 5 درصد طبق قانون مالیات های مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم (ربع) مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت و یک چهارم از سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می شود حق الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده 16- میزان حق الوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم حق الوکاله مذکور در ماده 3 این آیین نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیر مالی بر اساس تعرفه جدید نظر می باشد.

ماده 17 – هزینه مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ريال و برگشت می باشد مگر هزینه های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ 000/250ريال تعیین می گردد.

ماده 18 – این آیین نامه در تاریخ 27/4/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا بوده و از این تاریخ آیین نامه تعرفه سابق ملغی است.

 

آمار بازدیدکنندگان

1545امروزmod_vvisit_counter
2979دیروزmod_vvisit_counter
1545این هفتهmod_vvisit_counter
26215هفته گذشتهmod_vvisit_counter
75101این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1599302کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra