نگرشی کاربردی به دستور موقت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

نگرشی کاربردی به دستور موقت

 


نکته

قانون

1

مقررات دستور موقت نخستین بار در مواد 770 تا 788 قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش بینی شده بود ( متین دفتری ، جلد 2 ، ص 234 )

2

در حال حاضر مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی جدید حاکم بر موضوع دستور موقت است ( ر. ک قانون آیین دادرسی مدنی 21/1/1379 )

3

موارد دستــور موقت : توقیـف مال ، انجـام عمل معین ، منع از انجـام امری خاص می باشد. ( ماده 316 ق . آ .د. م )

4

منظور از دستور موقت اتخاذ تصمـیم فـوری دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امر می باشد .( ماده 310 ق .آ.د.م )

5

ملاک فوریت خطری است که حق صاحب دعوا را تهدید می کند ، به نحوی که اگر فورا حفظ نشود ، جبران آن در آینده متعذر یا غیرممکن باشد . ( بهشتی و مردانی ، ص 1269 )

6

دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجاهت قانونی ندارد .( مستبط از ماده 8 ق .آ.د.م )

7

دستور موقت در دیوان عدالت اداری نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد ، لیکن باید همزمان یا بعد از اقامه اصل دعوی مطرح شود . ( ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری )

8

مرجع صالح در رسیدگی به درخواست دستور موقت دادگاهی است

که: 1-به اصل دعوا رسیدگی می کند . 2-صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

3-موضوع دستور موقت در حوزه آن مستقر است . ( مواد 311 و 312 ق.آ.د.م )

9

دادگاه حوزه مقر موضوع دستور موقت از حیث صلاحیت بر دیگر محاکم ترجیح دارد. (مستنبط از ماده 312 ق.آ.د.م )

10

شـرط دسـتور موقت فوریت امـر و ارتباط موضوع دستـور موقت با موضوع اصل دعوا می باشد .

11

دستور موقت اقدامی تبعی است که پیرو اصل خواسته مطرح می شود . ( شمس ، ج 3 ، ص 383 )

12

دستور موقت نباید با موضوع اصل دعوا یکی باشد . ( شمس ، ص 283 )

13

اموری که فوریت ندارد و نیز جلوگیری از اجرای احکام دادگاه ها نمی تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد . ( مواد 8 و 310 ق .آ.د.م )

14

دستور موقت نیاز به تنظیم در برگ دادخواست ندارد . ( واحدی ، کتاب دوم، ص 121)

15

دستور موقت می تواند کتبی و شفاهی باشد و در صورت شفاهی بودن قاضی دادگاه درخواست را در صورت مجلس قید می کند ( ماده 313 ق.آ.د.م )

16

درخواست دستور موقت منوط به تادیه هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی (5000 ریال ) می باشد . ( تبصره 2 ماده 325 ق.آ.د.م )

17

متقاضی دستور موقت باید اصل دعوا را تا 20 روز از تاریخ صدور دستور مطرح سازد ( ماده 318 ق.آ.د.م)

18

مهلت 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت محاسبه خواهد شد و مواعد قانونی ( 444 و 445 ق.آ.د.م) رعایت خواهد شد ( شمس ، ص 404 )

19

اگر اصل دعوا در دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد، درخواست دستور موقت قابل طرح در همان دادگاه می باشد . ( زراعت ، ص 1022 )

20

متقاضی دستور موقت باید خسارت احتمالی متناسب با موضوع و به تشخیص دادگاه بپردازد .( ماده 319 ق.آ.د.م )

21

برای پرداخت خسارت احتمالی دادگاه می تواند مطابق ماده 442 ق.آ.د.م مهلتی تعیین کند.

22

عدم اقامه اصل دعوا باعث رفع اثر از دستور موقت می شود ( ماده 318 ق.آ.د.م )

23

رفع اثر از دستور موقت منوط به درخواست متضرر است . ( ماده 318 ق.آ.د.م )

24

در صورت رفع اثر از دستور موقت ، متضرر حق مطالبه خسارت دارد . ( ماده 323 ق.آ.د.م )

25

مهلت اقامه دعوی مطالبه خسارت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی است ( ماده 323 ق.آ.د.م)

26

در صورتی عدم طرح مطالبه خسارت در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مبنی بر رد دعوی اصلی ، از سوی متضرر ، از مال موضوع تامین ( خسارت احتمالی ) رفع اثر خواهد شد ( مستنبط از ماده 324 ق.آ.دم )

27

برای رسیدگی به دستور موقت وقت دادرسی تعیین شده و طرف مقابل با ارسال نسخه ثانی درخواست و ضمایم دعوت می شود ( ماده 314 ق.آ.د.م )

28

در موارد فوری دادگاه می تواند بدون تعیین وقت مبادرت به صدور دستور موقت نماید ( ماده 314 ق.آ.د.م )

29

دفتر دادگاه حق صدور قرار رد درخواست دستور موقت ندارد .

30

در صورت نقص درخواست یا عدم صلاحیت دادگاه ، توسط دادگاه قرار رد صادر می شود ( شمس ، ص 406 )

31

وقت رسیدگی برای دستور موقت باید با اصل فوریت سازگار باشد .( مستنبط از ماده 314 ق.آ.د.م )

32

در رسیدگی به درخواست دستور موقت دادگاه حق ورود به صحت و اصالت اسناد مدرکیه متقاضی را ندارد ( شمس ، ص 409 )

33

دستور موقت باید به طرف مقابل ابلاغ شود مگر در موارد فوری به تشخیص دادگاه اجرای دستور موقت قبل از ابلاغ به طرف در موارد فوری با تشخیص دادگاه ، میسر است ( ماده 320 ق.آ.د.م )

34

اجرای دستور موقت منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است .( تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م)

35

دستور موقت قبل از قطعیت قابل اجراست . ( ماده 320 ق.آ.د.م )

36

دستور موقت یا قرار رد آن مستقلا قابل اعتراض نیست .( ماده 325 ق.آ.د.م)

37

دستور موقت یا رد آن توام با اصل حکم قابل اعتراض است ( ماده 325 ق.آ.د.م )

38

دستور موقت یا رد آن قابل اعاده دادرسی نیست ( مستنبط از ماده 426 ق.آ.د.م )

39

اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت مسموع است . ( مستنبط از ماده 418 ق.آ.د.م )

40

اعتراض ثالث به دستور موقت ، در دادگاهی مطرح می شود که حکم راجع به اصل دعوا را صادر کرد ( مستنبط از ماده 420 ق.آ.د.م )

41

مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض به دستور موقت در صورت قابل اعتراض بودن دادگاه تجدید نظر استان می باشد ( مواد 330 ، 332 و 339 ق.آ.د.م )

42

طرف دستور موقت می تواند با سپردن تامین مناسب در صورت تشخیص دادگاه از آن رفع اثر کند . ( ماده 321 ق.آ.د.م )

43

رد اصل دعوا موجب رفع اثر از دستور موقت می شود .

44

استرداد دادخواست یا دعوای اصلی باعث رفع اثر از دستور موقت می شود .

45

برای پایان دادن به دستور موقت می توان علاوه بر دو اصطلاح (( رفع اثر )) و (( لغو )) از اصطلاح سوم (( فسخ )) هم استفاده کرد .( شمس ، ص 421 )

46

دستور موقت و تامین خواسته در فلسفه برقراری و تامین حقوق احتمالی و در معرض تضییع مدعی وضع مشترک دارند .( مواد 108 و 310 ق.آ.د.م )

47

دستور موقت و تامین خواسته از حیث تشخیص فوریت امر در دستور موقت ، دامنه شمول متفاوت می باشند . ( مواد 108 و 316 ق.آ.د.م )

 

آمار بازدیدکنندگان

1552امروزmod_vvisit_counter
1805دیروزmod_vvisit_counter
23179این هفتهmod_vvisit_counter
22713هفته گذشتهmod_vvisit_counter
70520این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1594721کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra