حق حضانت و ملاقات با طفل مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت مادران و فرزندان است.

به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی باید از مادران در دوران بارداری و حضانت، حمایت نمود و نیز در صورت نبودن ولی قیمومت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.

 

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن، در کنار قرار گرفتن، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است.

دادگاه صالح

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381 و همچنین بند ب ماده 4 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

ترتیب رسیدگی

دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید به موجب اصلاحیه ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفل دختر و پسری که پدر و مادر او از هم جدا شده اند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و به موجب تبصره ذیل همان ماده پس از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف در مورد نگهداری آن کودک با رعایت مصلحت کودک با نظر دادگاه خواهد بود و چنانچه مادر در مدت زمانی که نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شود و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می گردد.

هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانتطفلی که به آنها سپرده شده است، خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد.

شرایط تغییر حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد؟

-         اعتیاد زیان آور به الکل – موارد مخدر – قمار.

-         اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء

-         سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاء، تکدی گری، قاچاق.

-         تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر وی باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنها با حکم دادگاه ثابت شده باشد.تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع حضانت او نمی شود.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه

چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید.

حق ملاقات

در صورتی که به علت طلاق یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند. دادگاه برای هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین که چگونگی و جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد.

نگهداری و تربیت اطفال

پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند.

مواد قانونی

مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی، قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 جزو منابع قابل ذکر می باشد.

نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت

سؤال : آیا پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید؟

پاسخ : به موجب نظریه مشورتی شماره 1347 – 4/1/61 اداره حقوقی به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تکلیف. تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست، چون حقوقی که مقنن و شارع تعیین کرده جنبه امری دارد و قابل اسقاط نیست.

سؤال : آیا پدر می تواند از ملاقات مادر فاسدالاخلاق با فرزندش جلوگیری نماید ؟

پاسخ: 444/7 – 10/9/67 اداره حقوقی ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هریک از ابوین به رسمیت شناخته است، بنابراین ملاقات را نمی توان از مادر فاسدالاخلاق دریغ نمود ولکن می توان این حق ملاقات را در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار کرد.

سؤال : آیا مادر به استناد حکم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خود گذرنامه اخذ نماید؟

پاسخ : 2438/7 – 29/7/59 اداره حقوقی اخذ گذرنامه برای اشخاص کمتر از 18 سال با وی یا قیم آنان است و حکم حضانت تأثیری در قضیه ندارد.

در خاتمه دو نمونه از دادخواست صدور حکم حضانت فرزند ضمیمه می باشد.

درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر- خیابان- کوچه– شماره- پلاک

خواهان

خوانده

خواسته

تعیین خواسته و بهای آن

دلایل و منضمات دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی

احتراماً نظر به اینکه اینجانب با خوانده طبق سند نکاحیه شماره ........................ در تاریخ ................................ ازدواج نموده و دارای فرزند ....................................... بنام (پسر/ دختر) می باشیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ............................ از یکدیگر طلاق گرفته و جداگانه زندگی می کنیم، حال به استناد ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدائی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حکم حضانت آنان با احتساب خسارت قانونی مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای مادر

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر- خیابان- کوچه– شماره- پلاک

خواهان

خوانده

خواسته

تعیین خواسته و بهای آن

دلایل و منضمات دادخواست

تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل.

ریاست محترم دادگاه عمومی

احتراماً به موجب سند رسمی ازدواج شماره ............................. دفترخانه شماره ........................ با آقای ..................... خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت ....................... سال زندگی مشترک صاحب ................. فرزند بنامهای .............................. و .............................. (............ ساله و ........... ساله)شده ایم اکنون که به علت وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم (یا به علت وقوع طلاق جداگانه زندگی می کنیم) حال آنکه با توجه به ماده 1169 اصلاحی ق.م حضانت فرزند ذکور و فرزند اناث تا 7 سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد.

با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

آمار بازدیدکنندگان

3449امروزmod_vvisit_counter
4342دیروزmod_vvisit_counter
20308این هفتهmod_vvisit_counter
26215هفته گذشتهmod_vvisit_counter
93864این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1618065کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra