آیا می دانید مجازات مشروبات الکلی چیست؟ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

نوشیدن مشروبات الکلی که در فقه اسلام و حقوق جزای ایران شرب مسکر یا شرب خمر نامیده می شود حرام بوده و مشمول مجازات حد (یعنی مجازاتی که کمیت و کیفیت ان در شرع معین شده است) می باشد .

 

موجبات حد مسکر :خوردن مسکر موجب حد است اعم از ْآنکه کم باشدیا زیاد،  مست کند یا نکند خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند .

فقاع(آب جو) هم در حکم شراب است گرچه مست  کننده نباشد وخوردن آن موجب حد است.البته خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیله ی آتش یا آفتاب ومانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد.

شرایط حد مسکر:حد مسکر بر کسی  ثابت می شود که بالغ ،عاقل و مختار بوده و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن  آن باشد .بنابراین  در صورتی که شراب خورده  مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد ، محکوم به حد نخواهد شد.البته هر گاه کسی  بداند که  خوردن شراب حرام است وآن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد است.

ادله اثبات شرب مسکر:هر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می شود البته اقرار در صورتی نافذ ا ست که اقرار کننده بالغ ،عاقل،مختارو دارای قصد باشد.در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود . هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب را قی کرده است ،حد ثابت  ثابت می شود .

در شهادت به شرب مسکر لازم است از  لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد،حد ثابت می شود. بنابراین اگر دو شاهد در خصوصیات  ما جرا  به صورتی متفاوت شهادت دهند،مثلا یکی بگوید:فقاع نوشیدودیگری بگوید: شراب نوشید شرب خمر او ثابت نمی شود  و حد بر او جاری نمی گردد.

مجازات شرب مسکر:حد شرب مسکر برای مرد و با زن هشتاد تازیانه است . فقهای  شیعه، در کتاب های خود به این موضوع تصریح دارند . غیر مسلمان هم فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود.بنابراین اگر شراب را علنا  بنوشد حد دارد واگر پنهانی بنوشد حد ندارد،همچنان که اگر در کلیسا ومعبد خود بنوشد حد ندارد.

کیفیت اجرا حد شرب مسکر:مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشدو زن را در حالی که نشسته و لباس هایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند.البته تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد .همچنین حد وقتی جاری می شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد . هر گاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود ، برای همه آنها یک حد کافی است ؛اما چنانچه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود ،در مرتبه سوم کشته خواهد شد . البته هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود ،حد از او ساقط نمی گردد.

شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن:هرگاه کسی که شراب خورده است قبل از اقامه شهادت شهود،توبه نماید،حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.همچنین هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند،قاضی می تواند از ولی امر تقاضای  عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.بنابراین توبه پیش از ثبوت شرب خمر موجب اسقاط حد است چه دلیل اثبات شهادت باشد و چه اقرار .

 

آمار بازدیدکنندگان

1553امروزmod_vvisit_counter
1805دیروزmod_vvisit_counter
23180این هفتهmod_vvisit_counter
22713هفته گذشتهmod_vvisit_counter
70521این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1594722کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra