آیا می دانید نحوه مطالبه سفته چگونه است مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

بیشتر شهروندان گمان می کنند که چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می شود، سندی رسمی محسوب می شود و قانونگذار از آن (مانند چک) حمایت کیفری می کند یعنی در صورت عدم پرداخت وجه در سررسید معین صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری و در نهایت قابل مجازات می باشد. در صورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از «مزایایی» بهره مند می شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.


 

تعریف سفته :

سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند که مبلغی وجه در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند.

توضیحاتی در مورد شکل ظاهری سفته :

برابر قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ بوده و مطالب زیر نیز در آن قید شده باشد :

-        مبلغی که باید پرداخت شود (با حروف)

-        گیرنده وجه

-        تاریخ پرداخت

البته لازم است که نام و نام خانوادگی صادر کننده، اقامتگاه وی و ممحل پرداخت سفته نیز در آن نوشته شود.

سر رسید سفته یا موعد پرداخت آن، معمولاً با روز، ماه و سال به صورت مشخص در آن نوشته می شود، با این وجود، قانون به «عندالمطالبه بودن» آن نیز اشاره کرده است و این بدان معناست که به محض مطالبه دارنده سفته، صادر کننده باید آن را بپردازد.

اگر زمان پرداخت سفته روز معینی باشد که آن روز با تعطیل رسمی مصادف شود، سفته باید در روز بعد از تعطیل پرداخت شود.

سفته قائم به وجود دو شخص دیگر است : صادر کننده که مدیون و بدهکار است و شخص دیگری که ممکن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود : «در وجه حامل» . در مورد اول شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادر کننده طلبکار می شود و باید مبلغ سفته را در سر رسید آن بپردازد. اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادر کننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

سؤال : آیا سفته مانند چک قابل انتقال به دیگری است ؟

پاسخ : عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را می دهد که سفتهرا به دیگری واگذار کند. البته اگر عبارت حواله کرد نیز وجود نمی داشت، دارنده سفته می توانست با ظهر نویسی (پشت نویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

ظهر نویسی : یعنی آنکه دارنده سفته مطلبی را که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطالب، امضاء می کند پس ظهر نویسی برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است.

اگر ظهر نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای کلیه حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاء دارنده آن به عمل می آید. دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که این عمل را برای او انجام دهد.

اصولاً ظهر نویسی برای انتقال است اما اگر برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضای ظهر نویس برسد. در واقع کسی که (با ظهر نویسی) وکالت در وصول سفته پیدا می کند، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

سؤال : اگر سفته با ظهر نویسی های متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، در این حالت دارنده سفته برای مطالبه وجه آن به چه کسی می تواند رجوع کند و به بیان دیگر چه کسی مسؤولیت پرداخت دارد؟

پاسخ : کسی که سفته را امضاء کرده و ظهر نویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسئولیت تضامنی» دارند. یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، می تواند به هرکدام از آنها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هریک از ظهر نویس ها نسبت به صادر کننده سفته و ظهر نویس های ماقبل خود دارد. بنابراین صادر کننده به علاوه ظهر نویس ها، همگی مسؤول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بدین ترتیب انبوهی از مسؤولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسؤولیت در اصطلاح « مسؤولیت تضامنی» نامیده می شود.

سؤال : آیا می توان از صادر کننده سفته ضامن خواست؟

پاسخ : پرداخت وجه سفتهرا می توان ضمانت کرد. این ضمانت ممکن است در رابطه با صادر کننده یا ظهر نویس ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی که ضمانت صادر کننده یا ظهر نویس را کرده، فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.

حقوق و وظایف دارنده سفته :

برای آنکه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود. باید نکات زیر را رعایت کند:

1- دارنده سفته باید در سر رسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مسئله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت دارنده سند باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. اگر روز دهم تعطیل باشد؛ روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.

واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای که در سر رسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر کننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.

نمونه برگ واخواست نامه

تاریخ

معترض

خواسته

معترض علیه

نام

شغل

محل اقامت

نام

شغل

محل اقامت

شرح واخواست

نتیجه عملیات دادگاه و مأمور اجراء

در واخواست رونوشت کامل سفته که به وسیله واخواست کننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه (یک نسخه اصلو دو نسخه رونوشت)، تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضاء می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ .................................. ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مأمور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر کننده سفته) ابلاغ می شود.

باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند از ظرف دارنده سفته، جایگرین واخواست نامه شود. مأمور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست کننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.

2- برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهر نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یکسال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.

3- دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تأمین توقیف کند.

برگ دادخواست به دادگاه عمومی تهران

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر- خیابان- کوچه– شماره- پلاک

خواهان

خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته یا بهای آن

مطالبه مبلغ ....................... ریال بابت سفته شماره ..................... و تأمین خواسته و کلیه خسارات و هزینه دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست

یک برگ کپی مصدق سفته شماره ..............................

یک برگ کپی مصدق واخواست نامه شماره ......................

ریاست محترم دادگاه عمومی ..................................

با سلام

احتراماً خوانده ردیف اول صادر کننده سفته شماره ....................... مبلغ ............................ ریال به اینجانب خواهان بدهکار است و در تاریخ سررسید به موجب واخواست شماره ........................ از پرداخت آن خودداری کرده است. از این رو مستنداً به قانون تجارت و قانون آئین دادرسی مدنی بدواً تقاضای صدور تأمین خواسته و سپس محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم را به عنوان ظهرنویس را به نحو تضامنی دارم.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

آمار بازدیدکنندگان

3175امروزmod_vvisit_counter
4342دیروزmod_vvisit_counter
20034این هفتهmod_vvisit_counter
26215هفته گذشتهmod_vvisit_counter
93590این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1617791کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra